Arcobaleno

Aïvanhov: ogni colore è espressione di virtù